پیدا

بیزار از هر چه نامش زندگیست!

درخواست حذف اطلاعات

@behnazpoem????????????
#بیزارم_از_هر_چه_نامش_زندگیست هر لحظه با درماندگی آوار میشم
با درد این آوارگی سربار میشم ! دیگر ب ، از حضورم خسته هستم
دارم از این بیهودگی بیمار میشم از وحشت و سردی تن جانم به لب شد
از هر چه نامش زندگی، بیزار میشم گفتم که بیرونم کنید آشفته هستم
خوابم ،من از دلبستگی ،بیدار میشم پل ها زدم برهر چه تکراریست،اما
در امتداد خستگی، انکار میشم هرگز نمیفهمد ی حتی خودم هم
آ چرا یکبارگی ناچار میشم !
#بهناز_سمیعی_نژاد
۹۷/۰۸/۲۵